تازه های انتشارات راز نی
  • مؤلف: محسن کمالیان، علی‌اکبر کرمانی

   انتشارات: امام موسی صدر، راز نی

   شابک: ۲-۱۱-۵۶۷۶-۶۰۰-۹۷۸

  • کد:8321-
  • قیمت :50,000تومان
  • به‌کوشش: محسن کمالیان
   انتشارات: راز نی
   شابک: ۷-۳-۹۵۸۰۸-۶۲۲-۹۷۸

  • کد:6323-
  • قیمت :15,000تومان
  • به‌کوشش: حامد کمالیان
   انتشارات: راز نی
   شابک: ۶-۰-۹۵۸۰۸-۶۲۲-۹۷۸

  • کد:6322-
  • قیمت :30,000تومان
تازه های فروشگاه کتاب
  • به‌کوشش: مهدی پورحسین
   مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام صدر
   شابک: ۶-۶۸-۵۶۷۶-۶۰۰-۹۷۸

  • کد:5320-
  • قیمت :31,500تومان
  • مؤلف: سید محمدباقر صدر
   ناشر: دار الصدر
   شابک: ۵-۷۰-۵۸۶۰-۹۶۴-۹۷۸

  • کد:5318-
  • قیمت :25,200تومان
اخبار نشر راز نی